Способни смо да најважније инвестиције сами реализујемо

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА МИЛАНОМ СТАМАТОВИЋЕМ,
ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Извор: Златиборске вести

‘’Иза нас је успешна година за општину Чајетина, са посебно добрим резултатима оствареним у туризму. На све посећенијем Златибору пратимо нове трендове и захте­ве савремених туриста, младих и парова са малом децом који су нам најбројнији гости (са 70 одсто учешћа у посети), и то је ула­гање у будућност. Ово што радимо свакако има перспективу, јер се данас млади људи путем интернета и друштвених мрежа лако информишу како се живи у другим деловима света, не можете их лагати. Они сами могу да спознају да ли у неком делу Србије има перспективе и будућности. Зна се да је у др­жави изражен тренд да многи одлазе у веће градове и становништво се концентрише ка Београду зато што тамо имају изграђену комплетну инфраструкуру. Ако им то пону­дите негде у унутрашњости, услове као што имају у Београду или европским метропола­ма, можете очекивати да ће и такво подручје бити интересантно за улагања, за живот и боравак младих. То смо ми успели, инвести­торе привукли и младе задржали, јер увек улажемо у будућност.

Ово су потврдили управо објављени прели­минарни резултати недавно одржаног пописа, где се јасно види да општина Чајетина иде до­брим путем и не греши у својим активностима. Чињеница да се код нас повећава број станов­ника и број новорођене деце говори да смо на правом путу. То и треба да буде задатак сва­ког председника општине и градоначелника, да се бави популационом политиком и ствара повољан амбијент за повећање наталитета››.

Овим речима Милан Стаматовић, пред­седник општине Чајетина, у новогодишњем интервјуу за ‹›Златиборске вести›› указује на најважније искораке направљене у нашој ло­калној самоуправи и вредна постигнућа која је издвајају у односу на друге општине овог дела Србије. С њим смо разговарали о кључ­ним инвестицијама и инфраструктурним ра­довима, градњи на Златибору , најважнијим пројектима у години пред нама, јубилеју зла­тиборског туризма …

Шта је код нас по вашем мишљењу обе­лежило 2022. годину? Које су то инвестиције које нас очекују у наредној години, будући да је недавно усвојен буџет општине Чаје­тина који ће и у 2023. бити инвестициони?

– По важности издвајам капиталне ин­вестиције, повољан амбијент за инвестито­ре и улагања у будућност, пројекте значајне како за све становнике општине Чајетина тако и за бројне госте који долазе, нарав­но и за Републику Србију. Мишљења сам да нема ни среће ни профита за онога ко се затвори у локалне оквире, а бави се тури­змом, услугама. Само ако се те делатности посматрају на глобалном нивоу, уз тежњу за позиционирање на националној туристич­кој мапи, могуће је очекивати да се место развија, расте и успешно послује. Такво оп­редељење донело је просперитет Златибо­ру, где хотелијери који улажу сигурно могу очекивати високу попуњеност током године, а приватни издаваоци апартмана значајну зараду од рентирања.

Велики број ифраструктурних радова ре­ализован је на Златибору, због чега га људи препознају као једно велико градилиште. Дошао је тренутак да се инфраструктура у потпуности прилагоди новим трендовима живљења и повећању капацитета.

– Прогрес, развој и напредак подразуме­вају да имате јасну визију, добре стратегије развоја, а да бисте то остварили потребан је и новац. Наше стратешке планове засни­вамо на новим пратећим садржајима који дају додатну вредност и праве профит. Ако тога нема, ако очекујемо да нам неко други то уради или треба да се накачимо на репу­блички буџет, ту нема будућности. На време смо схватили да је све на нама: ми смо ти који креирамо политику, стварамо нашу бу­дућност или правимо грешке. Ако знамо да управљамо, бринемо о ризицима, ако умемо добро да газдујемо финансијама и улажемо у оне послове који су интересантни, тражени и праве профит, могуће је направити једну озбиљну и успешну, да тако кажем, локал­ну компанију. Управо тако ми овде гледамо на наш посао, као на једну компанију која мора да послује позитивно. Сва наша јавна предузећа послују позитивно и немамо гу­биташа, све што радимо дало је позитивне резултате. А они су такви првенствено због улагања у инфраструктуру. То су пројекти који захтевају велика одрицања, траже дужи временски период реализације, као и дужи период повраћаја уложених средстава. Про­нашли смо, срећом, начин како да уложена средства што пре вратимо, да их ставимо у функцију и зато улажемо у инфраструк­туру. Сваку претходну годину обележила су наша улагања у замену, реконструкцију, унапређење и изградњу нове инфраструкту­ре, што је видљиво. Понекад су мање при­метни послови у вези са подземним радо­вима или радовима у партеру, а у њих се улажу значајна средства. Оно што се налази испод земље је као један град и те подзем­не инсталације представљају једну озбиљну инвестицију. Зато на исти начин гледамо на подземна и она видљива улагања на повр­шини. То је битно не само за Златибор, него и за целу територију општине Чајетина. Ула­жемо равномерно, развијамо комплетну те­риторију општине, у сваком засеоку и свакој месној заједници. То је наш основни задатак, грађани ово препознају.

Неретко се дешава да људи који можда и нису били на Златибору у јавности негативно коментаришу ту изградњу, те објекте. Некад с пренаглашеном одбојношћу, периодично и препознатљиво. Како бисте то прокомена­рисали, иако немате потребу да им се пра­вдате, што и не чините.

– То је једноставно. Златибора има ко­лико хоћете, читавих 647 квадратних кило­метара територије општине Чајетина. Доне­давно је 1,5 одсто територије општине било прекривено грађевинским објектима, а сада је то можда и два одсто, што значи да је огромна територија практично ненасељена. Посао сваког носиоца јавне функције јесте да прави добар амбијент, да створи могућ­ност и шансу да се људи пријатно осећају у својој локалној средини. Локалпатриота сам по убеђењу и знам да наши мештани сада знатно боље живе него пре 20 година када смо дошли на власт, када сам ушао у ову општину. А инвеститори најбоље знају знају где ће да уложе свој новац. Наравно, дежурних критичара ће увек бити, а ако им смета овај центар Златибора могу да иза­беру оних 98 одсто ненасељене територије ове планине. Нудимо им да се и тамо насе­ле, али примећујем да се сви концентришу у том најнасељенијем делу. Преосталу огромну територију заштитили смо концентрисаном градњом на малом простору. Захваљујући тим улагањима можемо да унапређујемо ин­фраструктуру, штитимо животну средину, улажемо у развој туристичких дестинација на целој територији општине, а да притом, што је најбитније, нисмо на терету републич­ком буџету. Ваљда је интерес и обавеза да свако заради за себе. Сами функционише­мо, сами можемо да реализујемо наше нај­важније инвестиције и то је нешто што нас већ годинама издваја од осталих локалних самоуправа.

Шта је оно чему ћемо сведочити у на­редној години, шта ће се физички видети на терену? Завршена је пешачка зона у самом центру, а да ли ћемо имати прилику да у на­редном периоду уживамо у пешачкој зони од пијаце до хотела ‘’Торник’’?

– Сигурно ће у наредном периоду бити видљиве бројне изграђене и реконструиса­не улице, обилазница око Златибора, спорт­ски терени који су већ започети. Врло брзо ће и наши грађани видети јасне контуре тих спортских терена на потезу иза хотела ‘’Тор­ник’’ све до Рибничког језера. Изградићемо нове пешачке и бициклистичке стазе, као и одморишта на једној тренутно неуређе­ној траси цевовода који смо у овој години комплетно заменили у дужини од око чети­ри километра. То су биле старе и дотрајале цеви на којима смо имали огромне губитке, а заменили смо их квалитетним увозним це­вима. Све што радимо, радимо по највишим стандардима и правилима посла. Тако да ће ова пешачка стаза угледати светлост дана на пролеће, та променада од хотела ‘’Дунав’’ (тј. од пијаце) до хотела ‘’Торник’’, а касније се све то наставља према поменутим спорт­ским теренима ка Рибници. Тај део Златибо­ра је плански предвиђен за развој спортских садржаја и за њега се ради пројекат још јед­ног језера које ће бити у комерцијалне сврхе, на потезу од Постројења за пречишћавање отпадних вода према Крсту. Радимо пројект­ну документацију и за два нова језера, на Доброселичкој реци и на реци Катушници, то су пројекти који ћемо радити у наред­ној години.

Упућени у општинске планове помињу и предстојећу градњу голф терена, једног модерног затвореног стадиона, можда и аутодрома…

Тачно је. Крећемо ускоро са пројектом голф терена, који је већ у почетној фази ре­ализације, радићемо га упоредо са пројек­том комплекса нових спортских игралишта. Чим временске прилике дозволе крећемо са фазном изградњом отворених и затворе­них терена. Круна свега биће затворен ста­дион са 8.000 седишта на потезу стадиона ‘’Швајцарија’’ где се сада налазе три тере­на, који ће задовољавати услове одигра­вања утакмица по европским и стандарди­ма светске фудбалске организације ФИФА. У оквиру комплекса ће се налазити велики број комерцијалних простора, а цео проје­кат ће локална самоуправа сама финанси­рати. Предвидећемо и моделе јавно-приват­ног парнерства, јер се показало да улагања у спорт на тај начин дају најбоље резулта­те. Недавно смо били у Белгији и на лицу места видели како такви модели позитивно функционишу, што ћемо свакако применити и код нас. У наредних две до три године можемо очекивати долазак бројних европ­ских екипа на припреме на Златибор. То је надоградња и нова позиција Златибора на светској спортско-туристичкој мапи. Радимо и на пројекту аутомотодрома, који ће се на­лазити на простору према Оку и Семегњеву. Управо се прави идејно решење и припре­ма локација. Скупе припремне послове на терену можемо да урадимо механизацијом наших јавних комуналних предузећа и у на­редној години то брзо и лако да завршимо. Свим тим пословима не само да се доприно­си развоју спорта и спортског туризма, већ за развој отварају и туристима приближавају до сада мање посећене локације (Добросе­лица, Семегњево, Рудине). У томе је и један од значаја индустријске зоне која је већ за­живела на потезу од Беле Земље до Шљи­вовице, чему ће се прикључити села Мачкат и Крива Река изградњом новог Агробизнис центра који у наредној години креће са ин­тензивнијим радом.

У јавности сте познати ка човек са ви­зијом. Некима је раније било чудно када сте храбро предвиђали да ће заживети скуп и захтеван пројекат златиборске гондоле, а ево она је више него оправдала очекивања, можда чак и Ваша. Шта нас очекује у бу­дућности?

– Пројекти које сам набројао Златибор ће уврстити у сам светски врх спортских и ту­ристичких дестинација, тако да с правом мо­жемо да очекујемо милион посетилаца наше планине на годишњем нивоу. То аутоматски подразумева 10 милиона ноћења што је наш неки наредни циљ. Златибор касније може да очекује и ону платежно богатију клијен­телу, што ће довести до озбиљнијих при­хода, а последично и до бољег квалитета и стандарда живота наших грађана. Инвес­титори ће на тај начин осигурати своје ин­вестиције, своје некретнине и улагања. Не­коме ће можда бити чудно, али на руку нам иде и ова светска економска криза, јер се надамо да ће држава врло брзо обезбеди­ти држављанства руским грађанима који су у Србију дошли услед збивања у Украјини и већ исказали интересовање да улажу на Златибору. Инвеститорима су постављана питања зашто граде код нас у тако вели­ком обиму, али сада се показује да су били у праву и да ће имати довољно заинтере­сованих грађана за куповину и коришћење изграђених смештајних капацитета. Нови инвеститори и нови становници Златибора ће донети нешто ново и ми се управо при­премамо за то наступајуће време. Отварање деонице ауто-пута до Пожеге и дела крака ка Вишеграду, као и пуштање аеродрома По­никве у функцију донеће нам још већи при­лив туриста којима ће, као и онима из Евро­пе, долазак знатно бити олакшан.

Наредна година је посебна за општи­ну Чајетина и Златибор, јубиларна у којој се обележава 130 година организованог бављења туризмом на територији општине, оне коју од рођења никада нисте напуштали на дуже време. Какав је Ваш осећај када упо­редите некадашњи и садашњи Златибор?

– Рођен сам на овом простору и добро се сећам колико се некад тешко живело, како су наши људи одлазили одавде тражећи у гра­довима животне шансе. Али било је нас који смо веровали да се то може променити, пра­вили озбиљне планове да овај крај учинимо бољим местом за живот. Требало нам је неких 15 година да зауставимо те негативне трендо­ве и кренемо да растемо. То што смо постигли говори да је овде сада повољан амбијент, да је Златибор пријатно место за живот и бора­вак, за улагања. За то су се, једним делом, по­бринули Бог и природа, а другим делом наши претходници који су нам поставили темеље и усмерили нас. За претходних 130 година оз­биљног бављења туризмом на Златибору сва­ко је ставио по једну коцкицу, неко мању, неко већу, а тако и ја наравно. Не смемо да занема­римо раније урађено, могу да похвалим неке грандиозне пројекте из претходног периода као што су изградња језера у центру Златибо­ра или језера у Рибници, чију су градњу изнели ентузијасти тог времена. Пратећи такве трен­дове и гледајући у будућност наставили смо тим путем и вредне резултате већ остварили. Свакако да ме то испуњава посебним осећајем задовољства.

М. Ј.