Građanske aktivnosti za bolje ekološke politike grada Pančeva

Projekat „Od monitoringa ka participaciji – za bolje ekološke politike grada Pančeva “, koji „Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA“ realizuje u toku 2023. i 2024. godine nastavlja planirane projektne aktivnosti u Pančevu.

Cilj samog projekta je da unapredi kapacitete lokalnih organizacija civilnog društva, kao i da osnaži građansku javnost za praćenje, analiziranje i predlaganje javnih politika i propisa grada Pančeva u oblasti zaštite prava na zdraviji vazduh.

Projektne aktivnosti koje realizuje CETRA su direktno usmerene na informisanje, edukovanje i osnaživanje građanske zajednice, koja bi unapređena, argumentovano uticala na poboljšanje kvaliteta vazduha koji dišemo.

U prethodnom periodu je CETRA pozvala zainteresovane, pre svega studente/kinje, da se putem Javnog konkursa prijave i postanu polaznici/ce Ekološke akademije, koja će im omogućiti da pohađaju radionice koje se bave analizom postojećih propisa u oblasti zaštite životne sredine, istraživačkim procesima u analizi ekoloških politika i osnovama ekološkog prava. U planu je da na radionicama učestvuju, kao gostujući predavači na radionicama i donosioci odluka srednjeg i višeg menadžmenta lokalne samouprave grada Pančeva, sa kojima se kroz ovu aktivnost istovremeno promoviše dijalog i aktivno angažovanje u saradnji sa civilnim sektorom. Ideja je da najbolji polaznici/ce Ekološke akademije budu i honorarno angažovani na pisanju segmenata Metodologije za praćenje i analizu javnih politika gradova i opština u Srbiji u oblasti ublažavanja klimatskih promena, uz stručni nadzor i vođenje mentora i projektnog tima. Takođe, u kombinaciji sa medijskom kampanjom projekta, Metodologija ima za cilj da pozove donosioce odluka u sistemu javne vlasti grada Pančeva na dijalog, kako bi se u najkraćem mogućem roku rešila “žarišta” problema u kreiranju ekoloških politika.

Sama Metodologija predstavlja važan analitički instrument koji umnogome pomaže kod ocenjivanja realizovanosti mera gradova i opština širom Srbije u procesu ublažavanja klimatskih promena. Metodologija je osmišljena kao inovativni „vodič“ za svaki budući analitički rad u ex-post proceni lokalnih politika u oblasti klimatskih promena. Ono što dodatno čini zanimljivim ovaj “vodič” je da takav pristup ni instrument do sada nije kreiran i efektivno ne postoji u Srbiji za temu klimatskih promena. Uporedo projektna Metodologija stvara pretpostavku za argumentovani i činjenično zasnovani pritisak građanskog društva na donosioce odluka u kreiranju i sprovođenju odgovornih propisa u oblasti zaštite životne sredine.

U narednom periodu se, u okviru projektnih aktivnosti, planira realizacija serijala radionica za lokalne organizacije civilnog društva iz Pančeva na temu praćenja, analize i razvoja predloga lokalnih javnih politika u oblasti zaštite prava na zdraviji vazduh.

Ove radionice treba da pruže predstavnicima udruženja podršku kroz davanje neophodnih alata i stručnog znanja, tako da najmanje pet udruženjana ovaj način jača svoje kapacitete, osnažuje svoje sposobnosti, veštine i znanja, te  sutra mogu da samostalno vrše analizu i predlažu javne politike u oblasti prava na zdraviji vazduh u Pančevu. Time se stvara osnov za argumentovani i činjenično zasnovani pritisak građanskog društva na donosioce odluka u kreiranju i sprovođenju lokalnih ekoloških politika.

___________________________________________________________________________________

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta „Od monitoringa ka participaciji – za bolje ekološke politike grada Pančeva“, koji realizuje CETRA u okviru projekta „Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovoran “Centar za edukaciju i transparentnost – CETRA” i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

____________________________________________________________________________________