Како снови постају стварност

АРСЕН ЂУРИЋ ЗА „ЗЛАТИБОРСКЕ ВЕСТИ”

Разговор са председником Скупштине општине Чајетина о испуњеним очекивањима у претходној, и визијама за наредну годину

Буџет општине Чајетина за наред­ну годину је планиран у износу од 3.670.000.000 динара и раз­војног је карактера, јер је 65 од­сто предвиђено за инвестицијe, а само седам за личне дохотке. Поред ових средстава, велики број радова фи­нансира се средствима инвеститора, па ће с тим општински буџет износити око пет милијарди динара, колики је отпри­лике био и ове године.

Усвојеним буџетом је планирано 500 милиона динара за изградњу нових пу­тева и улица, као и додатних 100 ми­лиона за њихову реконструкцију и одржавање. Планирана су средства за наставак изградње водовода Сушичко врело и реконструкцију магистралног цевовода од Рибнице ка Златибору, као и за изградњу секундарних мрежа на Златибору, у самој Чајетини и у сеоским месним заједницама.

Планирано је и 90 милиона динара за улагање у млекару и Агробизнис цен­тар у Кривој Реци, 35 милиона за из­градњу рециклажног дворишта на Зла­тибору у оквиру локалног комуналног јавног предузећа, као и за остале инфра­структурне пројекте, од изградње нових спортских терена, до дечијих паркова, пешачких стаза и уградње и одржавања јавне расвете.

Шта је по Вама, у инвестиционом смислу, обележило текућу годину?

– Година за нама је била веома успеш­на када је у питању био прилив средста­ва и реализација самог буџета, али и када је реч о реализацији инвестиција. Ово је рекордна година и за путну инфраструк­туру. Урађено је више од 80 километа­ра асфалтних путева, и неколико зна­чајних саобраћајница у самом месту Златибор, улица Спортова, Алексе Поповића, Проте Симића, Ерска, Нарци­са, затим путни правци од насеља Кал­ман ка хотелу „Торник“ и ка Постројењу за пречишћавање отпадних вода, део обилазнице око Златибора. Ове године су завршена четири кружна тока, а управо се завршава и онај код хотела „Олимп“, који ће значајно растеретити гужве које су биле на тој раскрсници. Урађено је и око 1.000 нових паркинг места на Злати­бору, код хотела „Олимп“ и код спортске хале, поред хотела „Палисад“, дуж сао­браћајнице од „Калмана“ према хотелу „Торник“, код почетне станице Гондоле, а завршава се и паркинг простор код ком­плекса „Калман“.

Планирано је 500 милиона динара за изградњу нових путева и улица, као и додатних 100 милиона за њихову реконструкцију и одржавање

Ове године је започета реализација и завршена прва фаза изградње Сушичких врела, постављено је 4.200 метара цеви тог новог цевовода, од изворишта до Жи­гарског виса, а извршена је и набавка 12 километара цеви и опреме за наставак тог водовода до самог Златибора. Завршен је и резервоар од 2.000 кубних метара на Златибору, замењен је највећи део магис­тралног цевовода од Рибнице ка Златибо­ру, и наредне године очекујемо комплетан завршетак радова.

Поред тога, завршили смо и солар­ну електрану на крову спортске хале Туристичко рекреативног комплекса Златибор, а уз комплетно реновирање једног спрата тог објекта, уз рекон­струкцију саме спортске хале, рестора­на и вешераја. Обављани су радови на изградњи управне зграде Голд гондоле коју финансира општина и надстрешни­ци на почетној станици гондоле. Заврше­на је трим стаза на Караули, игралиште

Буџет општине Чајетина за наредну годину је планиран у износу од 3.670.000.000 динара и развојног је карактера, јер је 65 одсто предвиђено за инвестицијe, а само седам за личне дохотке

у Улици Николе Алтомановића, затим је обновљен парк у Чајетини, у Шипови­ку, реконструисан је део Великог парка у Чајетини, започета је изградња игра­лишта у насељу Обудојевица а радови ће бити настављени у наредној години.

Које су то инвестиције чија нас реализа­ција очекује у 2023. години?

Настављамо са изградњом обилаз­нице око Златибора, путних праваца ка сеоским месним заједницама, биће завр­шен пут за Потоке, у плану је проширење пута од Мачката до Криве Реке и то у пуном профилу. У буџету имамо 500 ми­лона динара за путну инфраструктуру, а део ће финансирати инвеститори. Имамо неколико уговорених путних праваца и улица који нису завршени у овој години а завршаваће се у наредној. Очекујем да ће улагање и реализација у путну струк­туру у 2023. бити на нивоу ове године.

Наставља се изградња Сушичких врела, замена преосталог дела ма­гистралног водовода од Рибнице ка Златибору. Ове године је завршена пројектна документација за израду комплекса нових фудбалских терена, а 2023. ће почети њихова изградња, чиме ћемо значајно употпунити нашу понуду и могућност да угостимо већи број фудбалских екипа. Планирали смо 100 милиона динара за израду пројектне документације, па наредне године очекујем почетак израде до­кументације за голф терене и аутомо­тодром.

На известан начин, 2023. ће бити посеб­на за општину Чајетина јер се обележа­ва 130 година организованог туризма на Златибору. Какав је осећај поводом тог јубилеја?

– Кроз улагања општине и уопште јавног сектора, трудимо се, и мислим да смо у томе успели, да се направи заиста позитиван амбијент за привлачења инвес­титора и можемо се похвалити великим бројем оних који своја средства улажу у нашу планину. Наравно, општина све то прати проширењем капацитета инфра­структуре, када су у питању водоводна и канализациона мрежа, као и путеви. Тај процес пратимо и уређењем самог на­сеља, изградњом паркова, пешачких, би­циклистичких и излетничких стаза, тако да сваке године имамо нешто ново.

Урађен пројекат пешачке стазе у дужини од неких 4,5 километара, од почетне до међустанице гондоле, чију изградњу почињемо наредне године, са укљученим одмориштима и дру­гим пратећим садржајима. Тако ће по­сетиоци Златибора моћи да уживају у том предивном крајолику и нетакнутој природи.

Златибор је успешно задржао своју лидерску позицију на туристичкој мапи Србије, а наше жеље и амбиције су да он постане значајан европски и светски туристички центар. Сигуран сам да ћемо кроз ове инвестиције – од којих смо неке већ реализовали а неке су у плану – успети да се пози­ционирамо на све захтевнијем турис­тичком тржишту.

Свим грађанима општине Чајетина желим да честитам Божић и Новогодишње празнике,да пожелим пуно среће, здравља и успеха у 2023. години, и да буде још успешнија и боља од претходне