Златибор: Стопића пећина туристички драгуљ

 Стопића пећина једна је од најзнаменитијих и најлепших у Србији. Налази се на главном путу ка Сирогојну, између села Рожан­ства и Трнаве, удаљена 19 ки­лометара од Златибора. По ве­личини улаза, чије су димен­зије 18 пута 35 метара, дру­га је пећина у Србији. И због тога последњих година Сто­пића пећина бележи рекорде посећености, и може се рећи да је једна од најпосећенијих туристичких локалитета Зла­тибора.

Пећина у последњих не­колико година бележи ре­кордну посећеност и једна од најпосећенијих турис­тичких локалитета Злати­бора. Протекле године по­сетило је 101.370 гостију, од којих су близу трећине страни држављани, а у јану­ару ове године регистрова­но је већ 9.600 посета. Нови­тет који је додатно обогатио понуду пећине јесте нова уређена стаза која је доступ­на за посету и веома богата пећинским накитом. Радо­ви на овом делу изискива­ли су много напора јер је на самом почетку било тешко снимити терен и узети под­логу, а највећи проблем било је доношење материјала „на о-рук“, ручно, јер нема дру­гог прилаза пећини.

Фото: Туристичка организација Златибор

Крајем минуле годи­не завршили смо стазу у речном каналу који красе бигрени лонци изнад водо­пада Извор живота” – каже Јован Павловић из ТО Злати­бор. „Стаза је дугачка 60 ме­тара и на овај начин су пока­зани нови хоризонти нашим гостима који су истински за­довољни“.

Пећином сада промиче стаза укупне дужине око 400 метара, коју краси ра­света у свим ходницима и каналима, а за чији обила­зак је потребно 30 до 40 ми­нута. Од недавно доступни су и аудио водичи Стопића пећине, који гостима омо­гућују да кроз видео, фото и текстуалне форме уживају у шетњи кроз десет кључ­них одредишта. Та аплика­ција пружа могућност да у сваком тренутку намерник одабере одговарајућу причу сходно делу пећине у којем се налази, али и да добије информације о географским чињеницама које су особене за тај бисер природе и њен историјат.

У пећини нема класич­ног накита јер је отворена, међутим њене каде су изу­зетне и највеће у овом делу Европе, а и водопад Извор живота је виши од девет ме­тара. У последње време на­илази нам све више Арапа, Индијаца и Кинеза, људи којих није било ранијих година на овом подручју. Овим смо им изашли у су­срет, па више не постоји гост који неће разумети причу о пећини. Туристичка организа­ција активно ради на уна­пређењу садржаја, али и са­мог изгледа, како пећине, тако и прилаза. Урађен је паркинг простор, мини пија­ца. У плану је да се промени и расвета у пећини, проши­ри саобраћајница и направи петља са главног пута да и аутобуси могу да силазе до паркинга.

Фото: Туристичка организација Златибор

Туристичка организа­ција Златибор је једина која газдује пећином, која улаже у њу и спроводи активности на очувању природе. Нарав­но постоје подстицајна сред­ства Републике Србије, као и залагање локалне самоупра­ве која нам излази у сусрет у сваком могућем моменту“.

Борку Меловић из Рожан­ства ни неповољни времен­ски услови не могу спречи­ти да сваког дана ту изложи своје производе и сувенире, како би гости са овог места отишли с једном успоменом више.

    „Овде се због гостију ради 365 дана, без обзира на вре­ме. Највише се купују маг­нети или сувенири, јер су то лепе успомене које ос­тају, а мање се продају до­маћи производи“ – изјадала се Борка.

                (Преузето из Златиборских вести)