Нови Сад: Расписан конкурс за подизање нових рибњака

        Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је прошле недеље конкурс за подизање нових и реконструкцију постојећих рибњака, на површини не мањој од 1. хектара и не већој од 100 хектара, који се налазе на територији АП Војводине.

        Под објектима, у смислу овог конкурса, подразумевају се искључиво објекти за производњу рибе – растилишта, младичњаци, товилишта, зимовници, изловни и ободни канали.

        Циљ конкурса је унапређење начина коришћења необрадивог пољопривредног земљишта у циљу унапређења рибарства на територији АП Војводине.

        Укупан износ бесповратних средстава који се додељује овим конкурском је 20 милиона динара без пдв-а. Секретаријат додељује средства у обиму до 70% од укупне вредности земљаних радова без пдв-а. Преостали износ уговорених средстава обезбеђује корисник средстава. Целокупан изнод пдв-а пада на терет корисника средстава.

        Износ средстава за подршку реконструкције рибњака не може бити већи од 500.000,00 по хектару, а износ средстава за подршку подизања нових рибњака не може бити већи од 800.000,00 динара по хектару.

        Подносилац пријаве за подизање нових рибњака може поднети само једну пријаву по конкурсу или највише две по подносиоцу за реконструкцију постојећих рибњака за највише два засебно регистрована објекта – рибњака.

        Корисници средстава по овом конкурсу су правна лица са територије Војводине, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу – привредно друштво, земљорадничке задруге.

Конкурс је отворен до 30. јуна 2023. године.